Zavajanje občanov Ruš v proračunu 2021

206

V občini Ruše so se odločili, da bodo v letu 2021 poskusno uvedli projekt participatorni proračun. Ta bo občinskemu svetu predložen v obravnavo predvidoma v novembru letos.

Participatorni proračun predstavlja mehanizem vključevanja občanov in občank v odločanje o porabi proračunskih sredstev. Občani lahko tako neposredno vplivajo in odločajo o porabi proračunskih sredstev v občini Ruše. S tem se omogoča večja vključenost, da sami prepoznajo probleme ali možnosti izboljšav in sami predlagajo rešitve.

Velja poudariti, da participatorni proračun ne sme in ne more biti razumljen le kot nov administrativni postopek, ki bo dan v uporabo ljudem. Prazen administrativni postopek bo realiziral obljubljene učinke le v zelo omejeni obliki. Pravi potenciali participatornega proračuna bodo realizirani takrat, ko se bo okoli njega zgradila in organizirala skupnost občanov. Praksa tudi kaže, da PP deluje bolje, kadar zasleduje specifične cilje, ki jih v idealnem primeru ravno tako sooblikuje skupnost. Ti cilji so lahko čim večja vključenost, čim višja udeležba, čim višja kvaliteta predlogov itd. Noben od teh ciljev se ne dosega sam od sebe, ampak je potrebno organizirati aktivnosti, ki bodo te cilje zasledovale.


Predlogi morajo biti skladni z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti, izvedba predlogov mora biti v pristojnosti občine Ruše, predlogi morajo biti namenjeni splošni javni uporabi, uresničevanju javnega interesa in bodo prispevali k dvigu kakovosti bivanja v občini Ruše.


Skupna značilnost vseh oblik instituta participatornega proračuna je vključevanje in sodelovanje širših množic, posameznic in posameznikov, pri soodločanju o porabi in razdeljevanju finančnih sredstev.

Podpredsenik stranke SAB gospod Slavko Šterman je na fb omrežju zapisal naslednja razmišljanja:

Sedim, razmišljam in se jezim. Včeraj dobimo lokalno glasilo Ruški utrip. Odprem naslovnico in na tretji strani naslov PARTICIPATORNI PRORAČUN 2021. Si mislim odlično, vsaj nekaj. Preberem in z grozo in jezo ugotovim da je naslov ZAVAJAJOČ. Očitno sestavljavci niti osnove participatornega proračuna ne poznajo. Najprej me je zmotilo, da so projekti navzdol omejeni. Zakaj se lahko predlagajo samo projekti, ki so vredni najmanj 2.000 €? Ali na področju krajevnih odborov ni nič za uredit kar stane manj kot 2000€? Drugo kar me je zmotilo pa je, da ne bodo ljudje, prebivalci krajevnih odborov odločali o tem, kaj od predlaganih projektov se naj izvede. Ena od osnovnih idej participatornega proračuna je odločanje ljudi, prebivalcev. V Rušah pa bodo odločali in predlagali Krajevni odbori. Krajevni odbori v Rušah so politični organi saj je sestava krajevnega odbora predlagana s strani svetniških skupin v občinskem svetu in niso neposredno voljeni s strani občanov. Torej bo (en projekt na krajevni odbor) med predlaganimi projekti izbran tisti, ki se bo zdel najbolj primeren članom krajevnega odbora, ki pa so vezani na mnenje svetniških skupin v občinskem svetu. TO NI PARTICIPATORNI PRORAČUN in spoštovani oblastniki v občini Ruše NE ZAVAJAJTE ljudi. To so investicijska sredstva, ki bi jih občina tako ali tako morala opredelit v proračunu občine in občani na njih nimamo vpliva, ker se je občina tako odločila. V občinskem svetu sedi predstavnik Levice g. Bolčina, ki je pripravil okroglo mizo o Participatornem proračunu še v prejšnjem mandatu. Me prav zanima njegovo mnenje na ta predlog.Sedim, razmišljam in se jezim….